de Nederland / Netherlands

In de hele "christelijke wereld" is het ongeveer hetzelfde. Ook in Nederland. Militaire kapelaans en dominees begeleiden soldaten in de oorlog. Ze willen de soldaten helpen. Ze willen de soldaten begeleiden. Maar ze ondersteunen daarmee - bewust of onbewust - de oorlog. Zij worden betaald door het leger. Ze dragen militaire kleding. Ze bewegen zich in militaire voertuigen. Ze denken en praten als de soldaten. De militaire aalmoezenier is op deze manier een klein doch handig  tandwiel in de grote militaire machinerie. De kerken steunen zo het leger en geweld. Maar de kerk moet  Jezus Christus volgen. Hij leefde en onderwees geweldloosheid. De kerk zou geen ondersteuning voor de oorlogmoeten geven!


Allied Air Force Europe Chaplaincy Consultative
Committee (AAFECCC) 2013 in Amsterdam/NL

Als de geweldloze Jezus dit zou zien - wat zou hij zeggen? (meer)


KERK & KRIJGSMACHT

Kerk & Krijgsmacht is er ten behoeve van de krijgsmachtpredikanten. Volgens de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (Ordinantie 3 artikel 23 lid 7) worden krijgsmachtpredikanten begeleid door een door de ambtelijke vergadering die betrokken predikant beriep in te stellen commissie. Krijgsmachtpredikanten worden beroepen door de Generale Synode. De synode heeft de Raad voor Kerk & Krijgsmacht aangewezen als begeleidingscommissie. In de tekst staat verder, dat de predikant de vergadering van deze commissie bijwoont. Aangezien we hier spreken over maandelijkse vergaderingen en meer dan 40 predikanten is dit door de Raad voor Kerk & Krijgsmacht als volgt ingevuld:

  • van elk krijgsmachtdeel maakt één krijgsmachtpredikant als adviseur deel uit van de vergadering. Hij wordt bijgestaan door een secundus;
  • door Kerk & Krijgsmacht worden in principe elke vergadering twee à drie krijgsmachtpredikanten uitgenodigd, zodat ieder tenminste eenmaal per twee jaar de vergadering bijwoont;
  • jaarlijks wordt er een PKN-krijgsmachtpredikantendag georganiseerd waarin door persoonlijk contact met leden van de Synode en/of Landelijk Dienstencentrum de banden tussen de PKN en de krijgsmachtpredikanten versterkt worden.
  • krijgsmachtpredikanten kunnen op eigen verzoek een vergadering bijwonen (mits tevoren aangekondigd);
  • krijgsmachtpredikanten kunnen inzage krijgen in alle relevante vergaderstukken.

Links:

  1. Krijgsmachtpastor
  2. Kerk en Militair

Wereldwijde Kerk tegen geweld!
Wereldwijde Kerk tegen de militaire!