Slovensko / Slovakia

V celom svete kresťanskej je zhruba rovnaká: vojenský kaplán sprevádzať vojakmi vo vojne. Chcú pomôcť vojakov. Chcú sprevádzať vojakov. Ale oni podporujú - vedome alebo nevedome - vojnu. platení armádou. Nosí vojenské oblečenie. Pohybujú sa vo vojenských vozidlách. Myslia si, a hovoriť ako vojakov. Vojenská Kaplanství je týmto spôsobom užitočné trochu kolo vo veľkej vojenské stroje. Cirkev tak podporiť armádu a násilia. Ale cirkev mala nasledovať Ježiša Krista. Žil a učil nenásilia. Cirkev by nemala podporovať vojnu! (slovenčina / Slovak)


July 20, 2012, from left, U.S. Army chaplain assistant Sgt. Eric Seaburg, from 4th Squadron, 2nd Cavalry Regiment, briefs his NATO partners, Croatian Chaplain (Maj.) Ivan Blazevac and Slovakian Chaplain (2nd Lt.) Jan Magyar, on the procedures if the convoy is attacked during the live fire portion of the first five-day tactical religious support  course and live fire exercise offered by the Joint Multinational Training Command July 12. The weeklong course challenged the U.S. and NATO chaplains and chaplain assistants in approximately 45 duties and tasks required of unit ministry teams during deployment. (Staff Sgt. Amy McLaughlin, 301st Public Affairs Detachment )

Slovenský Preklad: 20. júl 2012, zľava, US Army kaplán asistent Sgt. Eric Seaburg, od 4. letky, 2. jazdný pluk, nohavičky jeho partnermi v NATO, chorvátskej kaplán (Maj) Ivan Blazevac a slovenský kaplán (2nd Lt) Ján tipy, o postupoch v prípade, že konvoj napadnutý počas živého ohňa časti prvý päťdňový taktické náboženské podpora kurz a živé požiarne cvičenie ponúka spoločného mnohonárodného veliteľstva 12. júla. Týždenný kurz vyzval USA a NATO kaplánov a kaplán asistentov v približne 45 povinností a úloh požadovaných tímov jednotiek ministerstva počas nasadenia. (Zamestnanci Sgt. Amy McLaughlin 301. Public Affairs odpútania)


Celosvetová cirkev proti násiliu!
Celosvetová cirkev proti armáde!